تدريس خصوصي كليه دروس تئوري مديريت ورزشي

در مقطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد

تدریس خصوصی زیر نظر محمد مهدی نوروزی (دانشجوی دكتری مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی.)